六年级上册看拼音写词语练习题(期末)

向下

六年级上册看拼音写词语练习题(期末)

帖子  东升 高宏波 于 周一 十二月 03, 2012 11:18 am

jiě shì shū cài tiáo zhou sōu xún xí guàn qīchá
( )( )( )( )( )( )
xiāo shǔ niǎn zi guāng zé shùn jiān zhù lì biān gǔ
( )( )( )( )( )( )
huī fù fèi téng lí hēi jīng yíng yōng bào jiē lěi
( )( )( )( )( )( )
bì bǎng yù mào lián xiǎng qī liáng gǎn guān xiāo sè
( )( )( )( )( )( )
chèn tuō qīng xīn xūn tòu qī qīng shuǐ zǎo fēi é
( )( )( )( )( )( )
rèn xìng hé xù róng qià tíng yuàn pái huái zǐ mei
( )( )( )( )( )( )
zhē bì táo zuì yāng miáo zhū rú xuàn yào yìn bì
( )( )( )( )( )( )
jiāo shòu róng yù chè tuì jiān rèn zōng hé zhì lǐ
( )( )( )( )( )( )
fān péng wéi gān fáng bei yě mán yì sōu duǎn jiàn
( )( )( )( )( )( )
xiōng táng ǒu ěr quán wēi bú xiè fā shì duó bù
( )( )( )( )( )( )
nà mèn qiáo cuì xùn dǎo mó fǎng kā fēi zhuāng shù
( )( )( )( )( )( )
yáng yì kāi tuò zhǎn xīn mào yì guǎn xià hòu dùn
( )( )( )( )( )( )
huá qiáo qín lèi wáng chǔ fèng yù shē wàng luó sī
( )( )( )( )( )( )
yí chuán wèi kǒu cài yáo qíng huái zhí nǚ diǎn jiǎo
( )( )( )( )( )( )
ǒu rán piē jiàn cí tiě zǒu láng shā jīn chán yì
( )( )( )( )( )( )
chì bǎng zǒu láng diǎn jiǎo chán yì hǎi ōu fēi xiáng
( )( )( )( )( )( )
guān cái chǎng kāi liáo kuò qū tǐ tí zhuàn yǒng shēng
( )( )( )( )( )( )
nú lì guì zú suǒ liàn zhà lán tiào wàng mó gu
( )( )( )( )( )( )
ān yì bǔ yù jìng mì shī zhǎn hào dàng liáo rào
( )( )( )( )( )( )
sī juān wǔ mèi zhèn hàn chà yì chuò yuē diǎn zhuì
( )( )( )( )( )( )
chèn tuō ēn cì bǔ lāo cāo zòng jǔ sàng lián yī
( )( )( )( )( )( )
yú sāi qǐ qiú gào jiè jué zé láo dao bǐ yù
( )( )( )( )( )( )
qíng yì miàn jiá sōu xún xīn xiāng yī dōu chuí bèi
( )( )( )( )( )( )
cái fù chú chuāng wěi qū páo xiào zhǎn xīin ān wèi
( )( )( )( )( )( )
xiāng jiāng xí qǔ shān quán zì xǔ dì tīng xiāng tán
( )( )( )( )( )( )
shú xī shén yùn chuǎi mó fǔ ài chóng bài qīng chè
( )( )( )( )( )( )
yín yǒng chūn xiāo bēi fèn jīng zhàn zhong teng kǎo lǜ
( )( )( )( )( )( )
cù yōng yǔ rén wéi shàn yù xuè fèn zhàn yàn yáng tiān
( )( )( ) ( )
yǎng jiā hú kǒu shēn sī mò xiǎng hù xiāng cán shā
( )( )( )
lián gǔn dài pá hún qiān mèng yíng yú yīn rào liáng
( )( )( )
avatar
东升 高宏波

帖子数 : 15
注册日期 : 12-05-18

查阅用户资料

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题