2011—2012学年度初二语文月考试卷

 :: 初中教研 :: 语文

向下

2011—2012学年度初二语文月考试卷

帖子  六中苏本 于 周四 六月 14, 2012 2:44 pm

座位号
初二语文月考试卷
题 号 一 二 三 四 五 总分
得分
考生注意:本试卷满分100分,考试时间90分钟
一、知识积累及运用(23分)
1、阅读下段文字,按要求答题(5分)
(1)请将下面一句话用楷体准确、规范地抄写在田字格内。(1分)
科海泛舟,成就梦想。


为着追求光和热,将身子仆向灯火,终于死在灯下,或者浸在油中,飞娥是值得赞美的。在最后的一shùn间它得到光,也得到热了。
(2)给文中加点的字注音,根据拼音写汉字。(2分)
浸( ) shùn( )间
(3)找出并改正文段中的两个错别字。(2分)
改为 改为
2、下列句中没有通假字的一项是( )(2分)
A.蝉则千转不穷 B. 窥欲忘反
C. 属于作文以记之 D. 风烟俱净,天山共色
3.下列句子表达没有语病的一项是 ( )(2分)
A看了《雷锋》电影后,受到了深刻的教育
B周老师指导我们做了许多一只只不同型号的船。
C不知为什么,今天来看足球赛的人数比上次几乎少了一半。
D中学生是打好基础的重要阶段。
4、仿写句子。(2分)
语文是滋味甘醇的美酒,让人回味无穷。
语文是 ,让人 。

语文是 ,让人 。5、名著导读(4分)
(1)“现代科学幻想小说之父” 的科学幻想小
说《 》主要讲述了诺第留斯号潜艇的故事。
(2) 的《 》叙述了贝多芬、米开朗琪罗和托尔斯泰的苦难和坎坷的一生,赞美他们的高尚品格和顽强奋斗的精神。
6、古诗词默写。(8分)
(1)海内存知己, 。
(2) ,松柏有本性。
(3)《行路难》中表现作者远大理想、坚定信念的句子是:
, 。
(4)《白雪歌送武判官归京》中诗人运用联想,以花喻雪的名句是:
, 。
(5)《过零丁洋》中运用比喻修辞体现国家命运和个人命运紧密相连的诗句是
, 。
二、口语交际(第7—8题,共3分)
小明正在阳台上浇水,楼下的刘阿姨说:“小明,你真爱美啊,我刚晾的被单也锦上添花了。”
7、你听出了刘阿姨说话的意思是(1分)


8、 如果你是李小明,应该怎样回答刘阿姨?(2分)


三、阅读理解及分析(第9—23题,共34分)
(一)阅读文言文《送东阳马生序》(回答9—13题,共13分)
余幼时即嗜学。家贫,无致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,观冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送了,不敢销逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。
当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅主人,日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则緼袍敝衣处其间,略无慕艳意,以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰苦此。
9、解释文中加点的字词。(2分)
(1)援疑质理: (2)叱咄:

10、翻译下列语句(4分)
(1)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

(2)故余虽愚,卒获有所闻。


11、结合全文,说说作者最终能够学业有成的三条理由。(各用四个字概括)(3分)


12通读全文,你认为作者写此文的目的是什么?(2分)


13、你从作者艰辛的读书和求学经历中,悟出了哪些成功的秘诀?(2分)


(二)阅读《雪》
阅读文段,完成(14—18题,共11分)
暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。博识的人们觉得他单调,他自己也以为不幸否耶?江南的雪,可是滋润美艳之至了;那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶,白中隐青的单瓣梅花,深黄的磬口的蜡梅花;雪下面还有冷绿的杂草。蝴蝶确乎没有;蜜蜂是否来采山茶花和梅花的蜜,我可记不真切了。但我的眼前仿佛看见冬花开在雪野中,有许多蜜蜂们忙碌地飞着,也听得他们嗡嗡地闹着。

孩子们呵着冻得通红,像紫芽姜一般的小手,七八个一齐来塑雪罗汉。因为不成功,谁的父亲也来帮忙了。罗汉就塑得比孩子们高得多,虽然不过是上小下大的一堆,终于分不清是壶卢还是罗汉;然而很洁白,很明艳,以自身的滋润相粘结,整个地闪闪地生光。孩子们用龙眼核给他做眼珠,又从谁的母亲的脂粉奁中偷得胭脂来涂在嘴唇上。这回确是一个大阿罗汉了。他也就目光灼灼地嘴唇通红地坐在雪地里。

第二天还有几个孩子来访问他;对了他拍手,点头,嘻笑。但他终于独自坐着了。晴天又来消释他的皮肤,寒夜又使他结一层冰,化作不透明的水晶模样;连续的晴天又使他成为不知道算什么,而嘴上的胭脂也褪尽了。

但是,朔方的雪花在纷飞之后,却永远如粉,如沙,他们决不粘连,撒在屋上,地上,枯草上,就是这样。屋上的雪是早已就有消化了的,因为屋里居人的火的温热。别的,在晴天之下,旋风忽来,便蓬勃地奋飞,在日光中灿灿地生光,如包藏火焰的大雾,旋转而且升腾,弥漫太空;使太空旋转而且升腾地闪烁。

在无边的旷野上,在凛冽的天宇下,闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂……

是的,那是孤独的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。
14下列句子没有使用修辞方法的一项是(2分) ( )
A暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。
B那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。
C孩子们呵着冻得通红,像紫芽姜一般的小手。
D朔方的雪花在纷飞之后,却永远如粉,如沙。
15、 “暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。”这里连用“冰冷”“坚硬”“灿烂”三个词修饰雪花,强调了什么?(2分)


16、划线句子是实写还是虚写?句中“许多”“蜜蜂们”连在一起用,符合现在的表达习惯吗?(2分)


17、北方雪有什么特点?(3分)


18、指出此句所运用的修辞手法并说说它的作用(2分)
那是还在隐约着的青春的消息,是极壮健的处子的皮肤。


(三)阅读《掌心化雪》(回答19—23题,共10分)
掌心化雪———丁立梅
1)那个时候,她家里真穷,父亲因病离世,母亲下岗,一个家,风雨飘摇。
2)大冬天里,雪花飘得紧密。她很想要一件暖和的羽绒服,把自己裹在里面。可是看看母亲愁苦的脸,她把这个欲望,压进肚子里。她穿着已洗得单薄的旧棉衣去上学,一路上被冻得瑟瑟发抖。
3)拐过校园那棵粗大的梧桐树,一树银花,映着一个琼楼玉宇的世界。她呆呆站看着,世界是美好的,寒冷却钻肌入骨。突然,年轻的语文老师迎面而来,看到她,微微一愣,问:“这么冷的天,你怎么穿得这么少?瞧,你的嘴唇,都冻得发紫了。”
4)她慌张地答:“我不冷。”转身落荒而逃,逃离的身影,歪歪扭扭。她是个有自尊的孩子,她实在怕人窥见她的贫穷。
5)语文课,她拿出课本来,准备做笔记。语文老师突然宣布:“这节课我们来个景物描写竞赛,就写外面的雪。有丰厚的奖品等着你们哦。
6)教室里炸了锅,同学们兴奋得叽叽喳喳,奖品刺激着大家的神经,私下猜测,会是什么呢?
7)很快,同学们都写好了,每个人都穷尽自己的好词好语。她也写了,却写得索然,她写道:“雪是美的,也是冷的。”她没想过得奖,她认为那是很遥远的事,因为她的成绩一直不引人注目。加上家境贫寒,她有多自尊,就有多自卑,她把自己封闭成孤立的世界。
8)改天,作文发下来,她意外地看到,语文老师在她的作文后面批了一句话:“雪在掌心,会悄悄融化成暖暖的水的。”这话带着温度,让她为之一暖。令她更为惊讶的是,竞赛中,她竟得了一等奖。一等奖仅仅一个,后面有两个二等奖,三个三等奖。
9)奖品搬上讲台,一等奖的奖品是漂亮的帽子和围巾,还有一双厚厚的棉手套。二等奖的奖品是围巾,三等奖的奖品是手套。
10)在热烈的掌声中,她绯红着脸,从语文老师手里领取了她的奖品。她觉得心中某个角落的雪,静悄悄地融化了,湿润润的,暖了心。那个冬天,她戴着那顶帽子,裹着那条大围巾,戴着那副棉手套,严寒再也没有侵袭过她。她安然地度过了一个冬天,一直到春暖花开。
11)后来,她读大学了,她毕业工作了。她有了足够的钱,可以宽裕地享受生活。朋友们邀她去旅游,她不去,却一次一次往福利院跑,带了礼物去。她不像别的人,到了那里,把礼物丢下就完事,而是把孩子们召集起来,温柔地对孩子们说:“来,宝贝们,我们来做个游戏。”
12)她的游戏,花样百出,有时猜谜语,有时背唐诗,有时算算术,有时捉迷藏。在游戏中胜出的孩子,会得到她的奖品——衣服、鞋子、书本等,都是孩子们正需要的。她让他们感到,那不是施舍,而是他们应得的奖励。温暖便如掌心化雪,悄悄融入孩子们卑微的心灵。

19.选文第⑵段画线的句子中“压”字用得精练、准确,请作具体分析。(2分)

  
20.语文老师为什么把“她”描写的“雪是美的,也是冷的”确定为唯一的一等奖?
(2分)

21.选文中语文老师形象鲜明,请结合选文分析,语文老师是一个怎样的人。(2分)

  
22.在(11)(12)段中,“她”一次次跑到福利院,和孩子们做游戏,给他们发奖品,为什么?(2分)


23.选文的题目“掌心化雪”用了比喻的手法,请你联系全文说说“掌心化雪”的意思(2分)


五、作文(40分)
1、请以“生活教会我 ” 为题写一篇不少于600字的文章,文体不限。

2、人人都在渴望幸福,人人都在感受幸福。幸福有时很抽象,有时很具体。幸福有时很遥远,有时近在咫尺。***是幸福,给予是幸福,获得是幸福,享受是幸福```````一句祝福的话语是幸福,一个理解的眼神是幸福``````幸福是心灵的感觉,幸福是生命的体验`````` 请围绕“幸福”这一话题写一篇不少于600字的文章,题目自拟,文体不限。


六中苏本

帖子数 : 3
注册日期 : 12-05-19

查阅用户资料

返回页首 向下

返回页首


 :: 初中教研 :: 语文

 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题